• Trang chủ
  • Người phụ nữ bị quỷ ám đã được cứu thoát sau khi đối diện với Thánh Thể

Người phụ nữ bị quỷ ám đã được cứu thoát sau khi đối diện với Thánh Thể

Người phụ nữ bị quỷ ám đã dược cứu thoát sau khi đối diện với Thánh Thể . Lạy Chúa Giê-su con tin rằng Chúa hiện diện nơi đây .Amen !